Seminarium na Politechnice 9. 02.2015

Krótkie omówienie Seminarium Naukowo-Technicznego pt.: ,,Ochrona strefy przybrzeżnej południowego Bałtyku a zjawiska ekstremalne”

Otwarcia dokonał organizator seminarium pan profesor Heese. Przywitał uczestników seminarium i zaproszonych gości, min. wiceministra środowiska pana Stanisława Gawłowskiego, prezydenta Koszalina pana Piotra Jedlińskiego, wicemarszałka województwa pana Tomasza Sobieraj, wójt gminy Mielno panią Olgę Roszak-Pezała, kanclerza Politechniki Koszalińskiej pana Artura Wezgraj oraz panią kwestor Małgorzatę Jucha.
Następnie głos zabrali prelegenci.Jako pierwsi wystąpił Urząd Morski w Słupsku, pan dyrektor

Tomasz Bobin przedstawił w krótkim wystąpieniu dotychczasowe zrealizowane inwestycje oraz zamierzenia.  Następnie wystąpił pan Adam Meller-Kubica, który omówił aspekty techniczne zamierzeń oraz pan Adam Borodziuk, który omówił uwarunkowania związane z ochroną i zachowaniem oraz odbudową istniejącej linii brzegowej.
Następnie wystąpił dyrektor ZZMiUW pan Stanisław Cygiel. W krótkim wystąpieniu omówił zrealizowane inwestycji oraz zamierzenia. Podkreślił rolę i znaczenie zrealizowanych inwestycji.
Kolejnym prelegentem była pani Katarzyna Pikuła, która omówiła system monitoringu jeziora HYDROWSKAZ. Na slajdach pokazała efekt huraganu Ksawery, wykazała, że wlew wody z Bałtyku do jeziora jest przeceniany i nie ma większego znaczenia dla stanu czystości wody w jeziorze.
Po wystąpieniu pani Katarzyny Pikuła, profesor Heese zaprosił zebranych d dyskusji. Zabrałem głos i odczytałem apel w sprawie ratowania jeziora Jamno oraz wykazałem negatywny wpływ zrealizowanych inwestycji tj. wrót sztormowych na ekosystem jeziora Jamno. Po moim wystąpieniu rozpoczęła się krótka dyskusja na ten temat. Głos zabrał min. profesor Heese, który stwierdził, że badania jeziora Jamno prowadzone przez PK nie są tajne, ponad to potwierdził zły stan wody w jeziorze. Następnie głos zabrał pan kanclerz Artur Wezgraj i poprosił o bardziej szczegółowe wyjaśnienie dotyczące zmierzeń Urzędu Morskiego i ZZMiUW dotyczące zrealizowanych i planowanych inwestycji tj. kanał żeglowny, falochron osłonowy.
Po wystąpieniu pana kanclerza Artura Wezgraj, głos zabrał pan minister Stanisław Gawłowski. W swoim wystąpieniu podkreślił olbrzymie znaczenie zrealizowanych i planowanych inwestycji dla ochrony naszego środowiska. Powiedział też, że głosy przeciwne, krytyczne w tej sprawie wynikają tylko z powodów politycznych a nie merytorycznych. Następnie jeden z dziennikarzy obecnych na sali zadał pytanie o wystąpienia w tej sprawie pana posła Andrzeja Lewandowskiego. Stwierdził, że są to działania inspirowane z pobudek politycznych jednego z obecnych tu na sali. Po swoim wystąpieniu pan minister pożegnał się, ponieważ wzywają go ważne obowiązki państwowe i opuścił salę. Po kilku minutach salę opuścili pan prezydent i marszałek bez zabierania głosu w tej sprawie. Następnie głos zabrała pani wójt gminy Mielno. Wyraziła wdzięczność w imieniu mieszkańców za budowę wrót sztormowych, których piwnice obecnie nie są zalewane. Kolejnym dyskutantem był sołtys miejscowości Łazy, pan Marek Popławski, który stwierdził istniejące zagrożenie powodziowe nie od strony jeziora Jamno a od strony jeziora Bukowo. Spytał się zamierzenia władz w tym temacie. Urzędnicy UM i ZZMiUW, odpowiedzieli. Po wystąpieniu Pana sołtysa i odpowiedzi urzędników pan profesor, Heese zamknął spotkanie.
Notka w GK jest króciutka nieodzwierciedlająca wagi problemu. Sama obecność pana ministra i wielu oficjeli podkreślało rangę tego seminarium. Inwestycje Urzędu Morskiego i ZZMiUW mają olbrzymie znaczenie dla naszego środowiska naturalnego. Wszystkie te inwestycje realizowane są bez Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), czym wykluczono udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym. Jest to sprzeczne z prawem polskim i wspólnotowym.  Pozdrawiam

 

Krzysztof Najda

 

Program Seminarium

Artykuł na ten temat pojawił się także na portalu gk24.pl.

Wystąpienie pana Stanisława Gawłowskiego można obejrzeć tutaj.